Prague White Water Centre

Provozní řád

Provozní řád umělé slalomové dráhy provozované

ve vorové propusti jezu Troja – Podbaba (zkrácené znění).

(úplný provozní řád je umístěn v recepci Loděnice FTVS UK).

1.  Vorová propust (umělá slalomová dráha)

Vorová propust je součástí vodního díla Troja – Podbaba (dále jen VD) a je využívána jako umělá slalomová dráha (dále jen USD) se stupněm obtížnosti WW 3 – 4. Provozovatelem USD je Univerzitní sportovní klub Praha, oddíl vodního slalomu (dále jen USK). USD je široká 12 m, dlouhá 409 m, průtok cca 14m3/vt. a je situována při pravém břehu Vltavy, ř.km. 45,70 až 45,30. Začátek USD je u klapkového uzávěru opatřen vjezdovou signalizací. Svítí-li červené světlo, je USD mimo provoz a klapka se nachází v horní poloze, anebo je s ní manipulováno.

2Pohyb v prostoru vodního díla

Z důvodu nebezpečí ohrožení života v oblasti VD (nadjezí, jezová konstrukce a podjezí – zejména v oblasti pravého jezového pole), je účastníkům provozu na USD zakázáno vstupovat na jezové konstrukce a přibližovat se s loděmi do blízkosti uvedených částí jezu.  Pohyb účastníků provozu v prostoru nadjezí je omezen žlutě natřenými bójemi. Vplutí do prostoru ochranného pásma jezu je přísně zakázáno.

3.  Účastníci provozu

Plavidla musí být vedena osobami, které jsou k tomu tělesně a duševně způsobilé, jsou obeznámeny s technikou vedení plavidel a se zněním tohoto zkráceného či plného provozního řádu. Pro zvýšení bezpečnosti je každý uživatel USD povinen vždy používat certifikovanou ochranou přilbu a plovací vestu. Během využití USD jsou všichni účastníci povinni dbát všech bezpečnostních pokynů pracovníků provozovatele. Všichni účastníci jsou si vědomi skutečnosti, že veškeré využití USD je na vlastní nebezpečí.

Osoby mladší 18 let mohou USD využívat pouze v organizované skupině pod dozorem trenéra (osoby starší 18 let). Osoby starší 18 let mohou využívat USD pouze v min. počtu dvou lodí.

Každý uživatel USD je povinen se před jejím využitím nahlásit správci zařízení a zaplatit poplatek za její užívání (recepce loděnice UK FTVS).

Uživatel, který nedodrží uvedené podmínky, nemá právo využívat USD.

Provozovatel USD nenese zodpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při jejím využití (zejména za škody na zdraví osob a za škody na majetku).

Univerzitní sportovní klub Praha, oddíl vodního slalomu

Na Folimance 2490/2, 120 00  Praha 2

IČO: 00393495, DIČ: CZ00393495

http://www.vodackyareal.cz